Organization ID

Основната платформа на Здружението за електрични возила ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА Скопје според која ќе се водиме е дефинирана во следните заложби:

– Промовирање на новите трендови во урбаниот транспорт со електрични возила;
– Едукација и промоција на одржлив транспорт во Македонија;
– Свесност за новите технологии и визија за иднината;
– Е-мобилност коалиција; лоби за интересите на граѓаните, индустријата, науката, специфични целни групи во државата Македонија, како и активно учество во формирање на политиките на државата Македонија околу електричните возила од антрополошки, социо-економски, политички, урбан, уметнички, научен, законски и друг аспект-карактер;
– Промоција на обновливите извори на енергија;
– Можност за вмрежување по линија на еко-пријателски технологии и поддршка на иницијатори, иноватори, ентузијасти и граѓани на Македонија кои ја подржуваат идејата за НУЛА ЕМИСИЈА на CO2;
– Одржување континуирана кампања за еко-пријателски и енергетски ефикасен транспорт;
– Прoмоција на Е-мобилноста преку јавни настани и кампањи;
– Промоција на бенефитите од електричните возила како: НУЛА ЕМИСИЈА на CO2, намалување на бучава, редукција на оперативни трошоци, енергетскa ефикаснoст, итн.;
– Соработка со домашни и меѓународниорганизации;

Регистрација во централен регистар на .мк | Registration in the central register of .mk

Централен Регистар на РМ – ЕМБС: 6841864
Трансакциска сметка НЛБ: 210–068418640-256
Единствен даночен број: 4057013520204

Central Register of MKD – Unique Entity ID Number: 6841864
Transaction Account at NLB: 210–068418640-256
Unique Tax Number: 4057013520204

NGO ID card
Organization ID card
Be Sociable, Share!