(download) Енергетски извори во електрични и хибридни електрични возила | Милан Даниловски

Ви презентираме нова дипломската работа изработена по предметот Автономни електрични возила од Институтот за електрична влеча (по старо) 🙂 при ФЕИТ од дипломираниот електро инженер Милан Даниловски кај менторката Проф. д-р Снежана Чундева која што ја споделуваме со читателите на порталот на ЕЛМ кое ќе им помогне на мноштво кадри во и вон спектарот електромашинство, а кои се занимаваат со возила, влеча, хибриди и електромобили итн.

дипломски труд
дипломски труд

Го издвојуваме абстрактот од трудот и ве повикуваме со интерес да го прочитате и секако препорачате! Милан можете да го контактирате на: milan_danilovski@hotmail.com. Честито! 🙂

Апстракт

Целта на овој дипломски труд е презентирање и појаснување на енергетските извори кои се користат во електричните и хибридно
електричните возила заедно со нивните предности и недостатоци. Во трудот е обработена архитектурата на електричните и хибридно
електричните возила. Обработени се сериските, паралелните , сериско – паралелните, комплексните и дизел хибридите. Објаснети се главните поими кои ја опишуваат работата на електричните и хибридните возила какви што се, коефициент на хибридизација, рекуперативно кочење, струјни и напонски инвертори, ултра кондензатори, полначи на батерии, и типови на батерии. Еден од начините на напојување кој се почесто почнува да се применува во хибридните електрични возила се горивните ќелии. Обработени се повеќе типови на горивни ќелии, а согласно нивните предности и недостатоци наведено е кои од нив се соодветни за напојување на хибридно електрично возила. На крајот на дипломскиот труд опишан е начинот на користење на замаец како енергетски извор за напојување на хибридно електричните возила.

Клучни зборови: електрично возило, хибридно електрично возило, мотор со внатрешно согорување, електричен мотор, батерии, горивни ќелии

(download) Дипломски труд на дипл. ел. инг. Милан Дамниловски | Енергетски извори во електрични и хибридни електрични возила

Kоментар: Во исто време ги повикуваме професорите на факултетите кои се директно и индиректно поврзани во различни димензии со електрични и хибридни возила (хемиски миксови и батерии, енергетска електроника, нисконапонски инсталации, влеча и мотори, дизајн, конструкција на возила, развој на софтвер, истражувања на материјали итн.) да поттикнат натамошно пишување трудови како дипломски, магистерски и докторски трудови од областа како мултидсциплинарно поле, при што повикуваме да не контактирате за во иднина да ги објавуваме документите на порталот кој служи и како ресурсна база за ширење на полето на борба и движење за електрични и хибридни возила.

(download) Хибридни електрични возила на сегашното ниво на развој | Стефан Којчев

Битно четиво како дипломската работа изработена при Институтот за моторни возила и хомологација при МФС од дипломираниот машински инженер Стефан Којчев кај менторот Проф. д-р Милан Ќосевски за хибридни електрични возила кое го споделуваме со сите читатели на порталот на ЕЛМ кое ќе им помогне на мноштво кадри во и вон спектарот електромашинство, а кои се занимаваат со возила, влеча, хибриди и електромобили итн.

дипломски труд
дипломски труд

Го издвојуваме абстрактот од трудот и ве повикуваме со интерес да го прочитате и секако препорачате! Стефан Којчев ги продолжува студиските истражувања на последипломски студии на Техничкиот универзитет во Ајндховен во возилашки правец и очекуваме и во иднина да се јавува со трудови кои со задоволство ќе ги споделиме на порталот на ЕЛМ. Mожете да го контактирате Стефан на: skojcev@gmail.com. Честито за Стефан! 🙂

Абстракт: Во оваа дипломска работа се обработени хибридните електрични возила на сегашното ниво на развој. Наведени се главните еколошки и енергетски причини кои ја наметнале потребата од барање на нови решенија во поглед на возилата. Како одговор на оваа потреба се развиваат хибридните електрични возила. Главна единица за складирање на електричната енергија која е изворот за погон на електричниот мотор се батериите, причина што е доволна за нивно анализирање кое е направено на поосновно ниво, задржувајќи се на карактеристиките кои тие ги имаат, како и кои нивни изведби постојат и споредба меѓу истите.

Кај хибридните електрични возила, како возила кои се релативно краток временски период актуелни на пазарот, разбирливо е нивното шаренило во поглед на конструктивните изведби. Овие различни решенија се детално обработени, при што се дадени нивните предности и ограничувања, како и примери на реални изведби. Исто така дадени се и какви технологии содржат возилата, во зависност од видот на кој тие припаѓаат, како и нивна споредба од аспект на економичноста.

Како главна тематика на разгледување во однос на хибридните електрични возила во оваа дипломска е изборот на погонските компоненти. Прво е накратко објаснет истиот процес кај конвенцијалните возила, а потоа според расположливата литература истиот подетално се опишува за хибридните електрични возила. За овозможување на оваа потреба е искористено возило со зададени параметри кое треба да исполни определени перформанси кои се нагласени од производителот.

Како последен дел од оваа дипломска се зададени неколку актуелни модели, при што се анализирани нивните перформанси, како и завршни согледувања и заклучок каде е дадена рекапитулација на целосниот материјал и сопствени согледувања кои произлегуваат од обработените документи.

download Хибридни електрични возила на сегашното ниво на развој | Стефан Којчев

Kоментар: Во исто време ги повикуваме професорите на факултетите кои се директно и индиректно поврзани во различни димензии со електрични и хибридни возила (хемиски миксови и батерии, енергетска електроника, нисконапонски инсталации, влеча и мотори, дизајн, конструкција на возила, развој на софтвер, истражувања на материјали итн.) да поттикнат натамошно пишување трудови како дипломски, магистерски и докторски трудови од областа како мултидсциплинарно поле, при што повикуваме да не контактирате за во иднина да ги објавуваме документите на порталот кој служи и како ресурсна база за ширење на полето на борба и движење за електрични и хибридни возила.

(видео) Порше 918 спајдер хибрид

Крис Харис кој го возеше Mercedes-Benz SLS AMG денес е во блиска средба со 887 коњскиот хибриден Спајдер Порше 918. Колата не е финиширана, но доколку во Порше побарате да ја пробате, тестирате и кажете нешто, барем за Крис Харис тоа е можно, погледнете го видеото на еден од нашите омилени презентери на возила од овој тип. За добрите познавачи на овој формат на машина од Порше, како тие да направиле нешто што изгледа подобро од машините на Ферари и МекЛарен.