Контакт | Contact

 You can find us trough:

и-меил: info@elektromobilnost.mk

LinkedIn NGO: Е-мобилност Македонија

LinkedIn профил: ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Facebook фанпејџ: Е-мобилност Македонија

Youtube канал (предавања+медиуми): ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

@emobilnostmk Twitter

Вклучи се!

Регистрација во централен регистар на .мк | Registration in the central register of .mk

Централен Регистар на РМ – ЕМБС: 6841864
Трансакциска сметка НЛБ: 210–068418640-256
Единствен даночен број: 4057013520204

Central Register of MKD – Unique Entity ID Number: 6841864
Transaction Account at NLB: 210–068418640-256
Unique Tax Number: 4057013520204

 

Be Sociable, Share!